Продажби:+359 887 000 900

Политика за защита на личните данни

Политика за начина на обработване на лични данни

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби на стоки през уеб сайта „www.nokovandson.com”, собственост на “НОКОВ И СИН” ЕООД, ЕИК 175456759 седалище и адрес на управление: гр.София, бул. “Д.Петков” бл.339, телефон за контакти: +359 887 000 900, наричан за краткост “продавач” и всяко физическо или юридическо лице, ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки и наричано за краткост “потребител”.
Използвайки „www.nokovandson.com” за покупка на стоки се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

1. „Ноков и син“ ЕООД е администратор на личните данни на Потребителя на www.nokovandson.com,станали известни при попълване на електронната форма за извършване на регистрация и заявление за покупка на стоки от онлайн магазина.

2. Като администратор на лични данни „Ноков и син“ ЕООД полага дължимата грижа за защита от незаконни форми на обработване на личните данни на Потребителя съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

3. Ноков и син“ ЕООД чрез www.nokovandson.com събира основни категории лични данни за идентификация на Потребителя, които включват три имена,телефон,адрес (адрес за доставка на стоката), e-mail. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Общите Условият (дата, час и IP адрес).

4. С регистрацията си в онлайн магазина Потребителят дава своето съгласие „Ноков и син“ ЕООД да събира, съхранява и обработва предоставените в акаунта лични данни за целите описани по-долу.

5. Потребителят сам решава дали и как да използва услугите, предоставяни чрез онлайн магазина. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, е ясно обозначен задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

6. Потребителят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът имa пpaвo дa cъбиpa, cъxpaнявa и oбpaбoтвa дaнни зa пoвeдeниeтo нa Потребителя пpи изпoлзвaнeтo нa онлайн мaгaзина.

7. „Ноков и син“ ЕООД чрез www.nokovandson.com използва обработваните лични данни на Потребителя за следните цели:

 • предлагане на стоки и/или услуги от онлайн магазина на Потребителя
 • управление и изпълнение на заявките на Потребителя за стоки и/или услуги
 • изпращане на промоции на стоки и/или услуги на Потребителя
 • изпращане на поздравления и организиране на томболи
 • изпращане на запитвания относно предлаганите стоки и/или услуги в онлайн магазина
 • изпращане на съобщения за директен маркетинг
 • статистически цели, за подобряване работата на онлайн магазина
 • установяване на връзка с Потребителя и изпращане на кореспонденция, отнасяща се до негови права и законни интереси
 • изпълнение на нормативните изисквания за защита от неправомерно използване на лични данни на Потребителя
 • осигуряване на нормалното функциониране и използване на онлайн магазина от страна на Потребителя, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия
 • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на дейността на онлайн магазина
 • приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция
 • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „Ноков и син“ ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни

8. „Ноков и син“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в предвидените съгласно приложимото европейско и българско законодателство случаи.

9. „Ноков и син“ ЕООД гapaнтиpa, чe личните дaнни нямa дa бъдaт пpeдocтaвяни пoд ниĸaĸвa фopмa нa тpeти лицa зa цeли, paзлични oт гopeoпиcaнитe, ocвeн пpи нaличиeтo нa изpичнo пиcмeнo cъглacиe нa Потребителя или aĸo инфopмaциятa ce изиcĸвa oт ĸoмпeтeнтeн дъpжaвeн opгaн в paмĸитe нa пpaвoмoщиятa мy пo зaĸoн.

10. „Ноков и син“ ЕООД предоставя лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

11. Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • куриерска фирма Еконт
 • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

12. „Ноков и син“ ЕООД гapaнтиpa, чe личните дaнни нямa дa бъдaт изпoлзвaни зa цeли, paзлични oт гopeoпиcaнитe, ocвeн пpи нaличиeтo нa изpичнo пиcмeнo cъглacиe нa Потребителя.

13. Личните данни на Потребителя се защитават като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на данните, е възможно да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране.

14. Срокът, за който съхраняваме личните данни на Потребителя е до 2 години след прекратяване на акаунта на Потребителя в www.nokovandson.com или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните съгласно Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни, Закона за задълженията и договорите относно давностни срокове за предявяване на претенции, задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

15. Какви права има субектът на данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни?

Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да информира Потребителя подробно за обработването на лични данни във връзка с предоставяните услуги.

Право на достъп.

Потребителят има право да получи информация дали се обработват негови лични данни, достъп до тях и информация относно правата във връзка с това.Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.

Право на коригиране.

Потребителят има право да коригира личните си данни, в случай че те са непълни или неточни. Потребителят може да направи това по всяко време през неговия акаунт.

Право на изтриване.

Потребителят има право да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Потребителят имате право да поиска от администратор на негови лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на тези лични данни.

Право на преносимост на данните.

Потребителят има право да получи личните данни, които е предоставил и които се отнасят за него, в структуриран формат, пригоден за машинно четене, както и да използва тези данни за друг администратор по негова преценка.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

Право на оттегляне на съгласие.

Потребителят има право, по всяко време, да оттегли съгласието си за обработването на лични данни. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

Право на възражение.

Потребителят има право да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме искането и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще информираме Потребителя за това.

Право на жалба до надзорен орган.

Потребителят има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Не намирате информацията, която търсите? Ние можем да помогнем.

Запитване

Пишете ни, наш служител ще се свърже с Вас възможно най-скоро.

Пом. Център Меню 000.00 лв.